แดชบอร์ด

สรุปยอดถ่ายโอน
รพ.สต. อบจ.ลำปาง
ถ่ายโอน 67 แห่ง
ไม่ถ่ายโอน 65 แห่ง
ณ วันที่ 13 เมษายน 2567
View Sales
ระยะทางรวมทั้งหมด
อบจ.ลำปาง ไป รพ.สต.
ถ่ายโอน 67 แห่ง
4,171.90 กิโลเมตร
ณ วันที่ 13 เมษายน 2567
View Sales
สรุปยอดบุคลากร
รพ.สต. อบจ.ลำปาง
ถ่ายโอน 67 แห่ง
จำนวน 448 คน
ณ วันที่ 13 เมษายน 2567
View Sales
สรุปยอดกิจกรรม
กิจกรรม รพ.สต ทั้งหมด
ถ่ายโอน 67 แห่ง
จำนวน 1697 กิจกรรม
ณ วันที่ 13 เมษายน 2567
View Sales
สรุปยอดถ่ายโอน รพ.สต.
ณ วันที่ 13 เมษายน 2567
กิจกรรม รพ.สต. (ดูทั้งหมด)
ณ วันที่ 13 เมษายน 2567
สรุปยอดบุคลากร รพ.สต.
ณ วันที่ 13 เมษายน 2567
แผนที่ รพ.สต.
ณ วันที่ 13 เมษายน 2567