กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสิริพร ธรรมใจกูล
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ