กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางศันสนีย์ มะลิ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ