กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายเผ่าปรัชญ์ รัตนปัญญา
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ