กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสุภาพร เครือคำ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น