กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางณิสรา พรมแก้วงาม
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตำแหน่ง
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น