กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายสราวุธ อินทะวงศ์
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
ป้องกันและควบคุมโรค
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ