กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจุฑามาศ ยอดคำ
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน