กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางปพิชญา ชลพล
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ