กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายศิโรม กาศศรีนุช
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างทั่วไป
ฝ่าย
ป้องกันและควบคุมโรค
ตำแหน่ง
คนงาน (ศูนย์ฟื่้นฟูสมรรถภาพ)