กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอรพรรณ อุ่นม่อน
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ