กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณภัสนันท์ เนียมพุ่มพวง
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ