กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวฐิติรัตน์ วงค์ขัดแก้ว
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน