กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายวสันต์ ศักดิ์ดี
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน