กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววิชุดา กาดิน
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุข
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ