กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวหนึ่งฤทัย สุธรรมปวง
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ