กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวมะลิศรี ไชยยา
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
ป้องกันและควบคุมโรค
ตำแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ