กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวน้ำฟ้า วงศ์ราษฎร์
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
ป้องกันและควบคุมโรค
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ