จำนวนพนักงานจ้างทั่วไปทั้งหมด

ประเภทบุคคลากร จำนวน
พนักงานจ้างทั่วไป 4
รายชื่อพนักงานจ้างทั่วไป

รายชื่อทั้งหมด

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย ตำแหน่ง
1 มิถุนา ท้าวคำ บริหารงานทั่วไป นักการ
2 ณัฎฐณิชา สุริวงศ์ใย ป้องกันและควบคุมโรค คนงาน (ศูนย์ฟื่้นฟูสมรรถภาพ)
3 ธัญญพัทธ์ ปะมา ป้องกันและควบคุมโรค คนงาน (ศูนย์ฟื่้นฟูสมรรถภาพ)
4 ศิโรม กาศศรีนุช ป้องกันและควบคุมโรค คนงาน (ศูนย์ฟื่้นฟูสมรรถภาพ)
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข