จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจทั้งหมด

ประเภทบุคคลากร จำนวน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 5
รายชื่อพนักงานจ้างตามภารกิจ

รายชื่อทั้งหมด

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย ตำแหน่ง
1 นภัสสร จันทร์น้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
2 อัจฉรา โอฬารจันทโรทัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
3 อรพรรณ อุ่นม่อน บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4 โสภณวิชญ์ ชีวนันทดิษฐ์ บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
5 ณภัสนันท์ เนียมพุ่มพวง บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข