จำนวนข้าราชการทั้งหมด

ประเภทบุคคลากร จำนวน
ข้าราชการ 21
รายชื่อข้าราชการ

รายชื่อทั้งหมด

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ฝ่าย ตำแหน่ง
1 ณิสรา พรมแก้วงาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
2 กนกวรรณ มาลารัตน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ
3 จิราพัชร ขัดแสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักกายภาพบำบัด ระดับปฏิบัติการ
4 วลีทิพย์ ใหม่ต๊ะวัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
5 ศันสนีย์ มะลิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
6 พีระพร เทวะณา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เภสัชกร ระดับปฏิบัติการ
7 รัฐพล เซมา บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
8 เบญจพร สุตาลังกา บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
9 จุฑามาศ ยอดคำ บริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
10 สุภาพร เครือคำ บริหารงานทั่วไป นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
11 สิริพร ธรรมใจกูล ส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
12 จารุ สุวรรณมาโจ ส่งเสริมสุขภาพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
13 ชนิตสิรี สมสิงห์ ส่งเสริมสุขภาพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
14 อุษณีย์ ประเสริฐ ส่งเสริมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
15 เผ่าปรัชญ์ รัตนปัญญา ส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
16 น้ำฟ้า วงศ์ราษฎร์ ป้องกันและควบคุมโรค พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
17 มะลิศรี ไชยยา ป้องกันและควบคุมโรค นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการ
18 น้ำทิพย์ ปาลี ป้องกันและควบคุมโรค เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
19 วิชุดา กาดิน บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ
20 ฐิติรัตน์ วงค์ขัดแก้ว บริหารงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
21 ปพิชญา ชลพล บริหารงานสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข