Health Promoting Hospital
บ้านแม่เชียงรายบน (ขนาด S)


นางสาวกัลยรัตน์ สืบนันตา

ผู้อำนวยการ

พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

แยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ประเภทบุคคลากร จำนวน
1 ข้าราชการ 2
2 พนักงานจ้างเหมาบริการ 3
รวม 5
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข (2 อัตรา)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค (2 อัตรา)
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว (2 อัตรา)

พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว / อื่นๆ

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข