Health Promoting Hospital
บ้านป่าเวียง (ขนาด S)


-ว่าง-

ผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนวญการ / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ประเภทบุคคลากร จำนวน
1 ข้าราชการ 2
2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2
รวม 4
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข (2 อัตรา)
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค (2 อัตรา)
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว (2 อัตรา)

พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว / อื่นๆ

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข