Health Promoting Hospital
บ้านป่าเหียง (ขนาด M)


นายศุภกร สัญญะเขื่อน

ผู้อำนวยการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส

แยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ประเภทบุคคลากร จำนวน
1 ข้าราชการ 5
2 พนักงานจ้างเหมาบริการ 5
รวม 10
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข (3 อัตรา)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค (3 อัตรา)
พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว / อื่นๆ

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข