Health Promoting Hospital
บ้านยางอ้อย (ขนาด M)


นายปณิธาน แลวฤทธิ์

ผู้อำนวยการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส

แยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ประเภทบุคคลากร จำนวน
1 ข้าราชการ 5
2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1
3 พนักงานจ้างเหมาบริการ 5
รวม 11
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข (3 อัตรา)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค (3 อัตรา)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว (5 อัตรา)
พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว / อื่นๆ

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข