Health Promoting Hospital
บ้านอ้วน (ขนาด M)


นางอำไพ คำภิธรรม

ผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ

แยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ประเภทบุคคลากร จำนวน
1 ข้าราชการ 4
2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 1
3 พนักงานจ้างเหมาบริการ 1
รวม 6
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข (3 อัตรา)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค (3 อัตรา)
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว (5 อัตรา)
พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว / อื่นๆ
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข