Health Promoting Hospital
บ้านต้นมื่น (ขนาด L)


-ว่าง-

ผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนวญการ / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

แยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ประเภทบุคคลากร จำนวน
1 ข้าราชการ 1
รวม 1
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข (3 อัตรา)

กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค (4 อัตรา)
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว (6 อัตรา)

พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว / อื่นๆ

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข