Health Promoting Hospital
บ้านม่วงแงว (ขนาด L)


นายธีรยุทธ โพธิสุข

ผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ

แยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ประเภทบุคคลากร จำนวน
1 ข้าราชการ 6
2 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3
3 พนักงานจ้างเหมาบริการ 2
รวม 11
กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข (3 อัตรา)
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค (4 อัตรา)

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว (6 อัตรา)
พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว / อื่นๆ

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข