โครงสร้าง (ฝ่าย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานบริหารงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  • นายแพทย์
  • ทันตแพทย์
  • นักวิชาการสาธารณสุข
  • นักจัดการงานทั่วไป
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข