PUBLIC HEALTH DIVISION STRUCTURE
โครงสร้างกองสาธารณสุข


-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง

แยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ประเภทบุคคลากร จำนวน
1 ข้าราชการ 22
2 พนักงานจ้างตามภารกิจ 5
3 พนักงานจ้างทั่วไป 3
รวม 30
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับต้น)
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรสุขาภิบาล
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค

 • นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับต้น)
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นักวิชาการสุขาภิบาล
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

 • นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับต้น)
 • คนงาน (การแพทย์ฉุกเฉิน)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นักจัดการงานทั่วไป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 • นายแพทย์
 • ทันตแพทย์
 • นักวิชาการสาธารณสุข
 • นักจัดการงานทั่วไป
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 • Copyright © 2023 กองสาธารณสุข