HOME IMPROVEMENT PROJECT
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จำเป็นต้องฟื้นฟูฯ เข้าถึงหรือได้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการฟื้นฟู ให้ตอบสนองต่อความจำเป็นของผู้ที่จำเป็นต้องฟื้นฟู ในท้องถิ่นชุมชน
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือ และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จำเป็น ต้องฟื้นฟูฯ ในระดับชุมชนและในครอบครัวเชื่อมโยง กับหน่วยบริการ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กร คนพิการ และองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่น ๆ
5. เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะ ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับบริการ ขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่าง อิสระ
6. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนา กองทุน ให้มีประสิทธิภาพทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ในรอบปีงบประมาณนั้น
REQUIRMENTS FOR RECEIVE OUR SUPPORT
หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน


HOW TO RECEIVE OUR SUPPORT
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน


DOCUMENTATION REQUIREMENT
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-3194666