BORROW & RETURN CENTER
ศูนย์ยืม-คืน กายอุปกรณ์

" ศูนย์ยืม–คืน กายอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น " สำหรับผู้มีสิทธิได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มีองค์ประกอบของผู้แทนจาก อบจ.ลำปาง ผู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากหน่วยบริการ ผู้แทนจากผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากกลุ่ม/องค์กร/ชมรม ภาคประชาชนคนพิการ/ผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน เป็นคณะกรรมการ ที่มีอำนาจบริหารจัดการกองทุนฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับการแก้ปัญหาให้กับ กลุ่มคนพิการผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
OUR PURPOSE
วัตถุประสงค์

1. เป็นหน่วยบริการหรือศูนย์บริการให้ยืม–คืนกายอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
2. จัดหากายอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้คงสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปส่งที่บ้านผู้ที่มีความจำเป็น และรับคืนเมื่อหมดความจำเป็น นอกจากการสนับสนุนจากทางกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. รับบริจาคกายอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์/อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จากผู้ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับกายอุปกรณ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อทำบันทึกข้อตกลงหรือสัญญา เป็นหน่วยงานที่สมัครใจและมีความพร้อมในการดำเนินงานศูนย์บริการให้ยืม–คืน กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

การจัดตั้งศูนย์ยืม-คืนอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์ยืม-คืนอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านให้ดำเนินจัดตั้งโดย หน่วยงาน/สถานบริการ/องค์กร/ชมรม/สมาคม ที่มีจำนวนผู้ที่จะรับบริการยืมอุปกรณ์อย่างชัดเจน
2. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง จะสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ ศูนย์ยืม–คืน กายอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สำหรับผู้มีสิทธิได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามความจำเป็น
HOW TO RECEIVE OUR SUPPORT
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน


DOCUMENTATION REQUIREMENT
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำปาง
หมายเลขโทรศัพท์ : 061-3194666