กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอัจฉรา โอฬารจันทโรทัย
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ฝ่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป