กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายอัครพล บุญกระจ่าง
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
ฝ่าย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ