โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายประพันธ์ เต็งศิริวัฒนานนท์
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านวอแก้ว
กลุ่มงาน
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0969479282
รูปภาพ
รูปภาพ