โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุดารัตน์ เตมะ
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รพ.สต.
บ้านเหล่า
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
พนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์
รูปภาพ
รูปภาพ