โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางยุพิณ อินทะรังษี
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านเหล่า
กลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัว
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0823346663
รูปภาพ
รูปภาพ