โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางทองทราย สุทธิผล
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านเหล่า
กลุ่มงาน
ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0809749141
รูปภาพ
รูปภาพ