โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายอุทิศ นาละออง
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านเหล่า
กลุ่มงาน
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0918517550
รูปภาพ
รูปภาพ