โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายธีรพันธ์ เนตรรัศมี
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านเหล่า
กลุ่มงาน
บริหารสาธารณสุข
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0894321929
รูปภาพ
รูปภาพ