โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวปณัฐฐชญาณัณธ์ วงศ์ปิง
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านแม่เชียงรายบน
กลุ่มงาน
ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
0918503696
รูปภาพ
รูปภาพ