โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพรพิมล โภคทรัพย์
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รพ.สต.
บ้านนาแส่ง
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
0959892327
รูปภาพ
ไม่มีรูปภาพ