โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายบัญชา ไชยานนท์
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านห้วยหก
กลุ่มงาน
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
รูปภาพ
รูปภาพ