โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายสิปปนนท์ เก่งสาริกัน
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รพ.สต.
บ้านแม่ปุ
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์
รูปภาพ
รูปภาพ