โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธันยา ลังกาดี
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รพ.สต.
บ้านใหม่
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
พนักงานทำความสะอาดและล้างเครื่องมือแพทย์
เบอร์โทรศัพท์
0984926530
รูปภาพ
รูปภาพ