โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางประภาศรี พรหมเถาว์
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รพ.สต.
บ้านวอแก้ว
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์
0929617964
รูปภาพ
รูปภาพ