โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวทัชชกร เบญญาภาณิชกุล
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านกอรวก
กลุ่มงาน
ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
0998159520
รูปภาพ
รูปภาพ