โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอาทิตยา บัวแก้ว
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านวอแก้ว
กลุ่มงาน
เวชปฏิบัติครอบครัว
ตำแหน่ง
แพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์
0803900229
รูปภาพ
รูปภาพ