โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวบัวชอน อุ่นเรือน
ประเภทบุคลากร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รพ.สต.
บ้านกอรวก
กลุ่มงาน
พกส./ลูกจ้างชั่วคราว/อื่นๆ
ตำแหน่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
เบอร์โทรศัพท์
0932204556
รูปภาพ
รูปภาพ