โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ชื่อ-นามสกุล
นายวีรพงษ์ ศรีวิลัยนุรักษ์
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
รพ.สต.
บ้านกอรวก
กลุ่มงาน
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์
0861825629
รูปภาพ
รูปภาพ